Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky Jídelníček na míru na 1 měsíc, Tréninkový plán do fitka na 1 měsíc nebo Zadečkový speciál souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatelem služeb provozovaného na serveru sabinadolezalova.cz, je Sabina Doležalová se sídlem Radslavičky 44, 683 21 Radslavice, IČ: 05594359, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající”).
1.2 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”).

2. Předmět služby

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele získat Jídelní plán na míru, Tréninkový plán na 1 měsíc na míru, Zadečkový speciál (dále jen „služby“).

3. Rozsah služby

3.1 Uhrazením ceny služby získává Uživatel právo na zaslání služby na emailovou adresu.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
4.2 Uživatel má právo využívat služby objednaných služeb.
4.4 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

4.5 Uživatel souhlasí s tím, že obdržený plán je autorské dílo a nesmí ho dále zveřejňovat a šířit.

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na webové stránce Provozovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě – služeb. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami obchodní a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, faktura

6.1 Na webové adrese s objednávkovým formulářem je uvedená kupní cena členské sekce online kurzu. Prodávající není plátcem DPH.

6.3 Smluvní pokuta
Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
6.4 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení online kurzu. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako e-mail kontaktní. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

7. Způsob a forma platby

7.1 Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2.1. Komunikace
Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

7.2 Možnosti plateb
a) Online platební kartou: Přes platební bránu GoPay.

b) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.

7.3 Forma platby
7.4.1 Platba jednorázově znamená, že kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).

7.4 Ochrana dat
S údaji o platební kartě Kupujícího nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

8. Práva a povinnosti poskytovatele
8.1 Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.
8.2 Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Ochrana autorských práv

9.1 Služby jsou autorským dílem Poskytovatele a ten ne s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce služeb, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li  zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

poskytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám. 

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí10.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
10.3 Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci služeb Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.
10.4 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
10.5 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.
10.6 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 22. 2. 2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.